GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladus Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení),

jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v oddílu / klubu (SK/TJ)

Plavecký klub Zábřeh, z.s. (dále jen Správce),

je tento povinen na základě § 3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen ZOPS) zpracovávat moje: jméno a příjmení, datum narození, adresu místa pobytu, příp. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré tyto osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a a beru na vědomí, že na základě § 3a odst. 6 ZOPS a oprávněného zájmu Správce budou výše uvedené osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu mojí evidence Správcem a dále 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Dále jsem informován/a a beru na vědomí, že Správce předává moje osobní údaje těmto zpracovatelům:

– Českému svazu plaveckých sportů, se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha,
IČO: 442 64 984, a jeho pobočným spolkům, (dále společně jen ČSPS)
– Světové plavecké federaci (dále jen FINA) a evropské plavecké federaci (dále jen LEN) zastřešující činnost ČSPS
– Českému olympijskému výboru, z.s., se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha, IČO: 485 46 607, (dále jen ČOV)
– České unii sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha, IČO: 004 69 548, (dále jen ČUS)
– příslušným orgánům státní správy a samosprávy, 

a to za účelem

– vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.),
– zajištění a organizace soutěží, závodů, reprezentace a pod.
– žádosti o dotace na základě § 6b ZOPS.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů se nemohu stát členem Správce.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracovával Správce moje následující osobní údaje:

– fotografie, videa, zvukové záznamy za účelem marketingové propagace smluvních stran a/nebo plaveckého sportu (zejména v propagačních materiálech, letácích, médiích), prezentace na webu či sociálních sítích (např. FB, Instagram, Twitter apod.)
– sportovní výsledky a související informace za účelem zajištění a organizací soutěží, závodů a reprezentace
– telefonní číslo, e-mail, rodné číslo a informaci o platné zdravotní prohlídce, za účelem evidence členství v informačním systému ČSPS a ostatních činností souvisejících s evidencí členství (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.) a naplnění vyhlášky č. 391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Dále souhlasím, aby mé osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu mojí evidence Správcem a dále 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a. 

Souhlasím, aby Správce předal osobní údaje těmto zpracovatelům:

– ČSPS
– FINA a LEN
– ČOV
– ČUS 
– příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

– mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),
– požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
– na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
– na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
– na přenositelnost svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
– odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
– podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení, a to Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji odesláním online přihlášky.

V Zábřehu dne 1. srpna  2021